NAČO BY SOM SA MAL/MALA ZAMERAŤ PRI TRANSFORMÁCIÍ SVOJHO PODNIKANIA NA UDRŽATELNEJŠIE?

 

Ako sa hovorí „so zmenou prichádza príležitosť“. Keďže sa svet mení, chápeme, že podnikatelia čelia novým výzvam, ako je transformácia podnikania na udržateľnejšie a zelenšie.

Jednou z našich priorít je podpora našich podnikateľov v pochopení a konaní pri prechode na zníženie emisií a pomáhať im pri dosahovaní ich cieľov v oblasti udržateľnosti.

V dnešnom článku sme si pre vás pripravili 3 odporúčania, ako zmeniť vaše podnikanie na udržateľnejšie.

 

VYPRACUJTE SI STRATÉGIU UDRŽATEĽNOSTI ZALOŽENÚ NA KONKRÉTNYCH CIEĽOCH

Spoločnosti by mali vypracovať stratégiu, ktorej východiskom bude zásada, že udržateľnosť je zdrojom trvalej konkurenčnej výhody. Stratégia musí byť jasne prepojená s cieľom spoločnosti. Musí sa zameriavať na dlhodobé vytváranie udržateľnosti a musí byť riadená zhora (vrátane riaditeľa a predstavenstva).

Pre vytvorenie jasnej stratégie by mala spoločnosť pristúpiť k spätnému pohľadu na svoju výkonnosť vo všetkých podstatných environmentálnych, sociálnych a riadiacich oblastiach.

Následne by sa mali zamerať na oblasti, ktoré sú teraz a pre budúcnosť najdôležitejšie pre všetky zainteresované strany a v ktorých môže lepšia výkonnosť najvýraznejšie prispieť k dlhodobému obchodnému úspechu.

Takéto nastavenie priorít bude rozhodujúce, aby sa spoločnosti vyhli rizikám vytvárania množstva roztrieštených iniciatív, ktoré majú v konečnom dôsledku len malý vplyv na dosiahnutie ich cieľu.

Zároveň sa tu vytvára priestor pre spoločnosti prehodnotiť ich existujúci obchodný model s cieľom pochopiť úroveň jeho udržateľnosti. Toto posúdenie im môže pomôcť odhaliť príležitosti na zvýšenie environmentálnych a spoločenských úžitkov, ktoré spoločnosť vytvára, ale zároveň posilní konkurencieschopnosť spoločnosti zlepšením odolnosti jej obchodného modelu.

 

ZÍSKAJTE FINANČNÉ PROSTRIEDKY EÚ PRE SVOJU TRANSFORMÁCIU PODNIKANIA NA UDRŽATELNEJŠIE

Pripravte si projektový návrh pre viac informácií kliknite tu. Vymyslite čo najinovatívnejší prístup k transformácií vášho podnikania na udržateľnejšie, napr. formou digitalizácie podnikania – znížením uhlíkovej stopy.

Nájdite vhodnú výzvu na financovanie.

Výzva na predkladanie návrhov je grantovou príležitosťou a obsahuje všetky relevantné informácie na predloženie návrhu na získanie finančných prostriedkov. Vo výzve je vymedzený rozsah, ciele, výsledky, kritériá oprávnenosti a kritériá hodnotenia.

Ak si prečítate text výzvy s úplnou pozornosťou, môžete definovať, či sa ciele a činnosti vašej organizácie zhodujú s tým, čo výzva na predkladanie žiadostí o financovanie požaduje. Čím viac sa váš návrh zhoduje s výzvou na financovanie, tým je pravdepodobnejšie, že môžete získať finančné prostriedky.

Všetky otvorené výzvy nájdete na oficiálnom portáli EÚ o financovaní a verejných súťažiach.

 

VYBUDUJTE NOVÉ UDRŽATEĽNÉ PODNIKANIE

Spoločnosti majú v tomto momente veľkú šancu chytiť sa príležitosti objaviť nové zdroje pre ich rast, a to v súvislosti s biliónmi dolárov, ktoré bude verejný a súkromný sektor každoročne investovať do prechodu svetového hospodárstva na nulové čisté emisie uhlíka.

Spoločnosti majú možnosť vytvoriť nové obchodné modely alebo investovať do podnikov, ktoré riešia hroziaci nedostatok kritických udržateľných vstupov resp. zdrojov. Ako je napr. recyklovateľný plast. Podľa analýzy BCG do roku 2025 nebude uspokojených približne 45 % dopytu po recyklovanom polyetyléntereftaláte (PET). Viaceré spoločnosti už investujú do inovácií s cieľom riešiť tento nedostatok, a to aj prostredníctvom investícií do výskumu a vývoja, a recyklačnej infraštruktúry.

 

V budúcnosti budú spotrebitelia od spoločností vo všetkých odvetviach očakávať uhlíkovú neutralitu. Stanovte si tieto ciele teraz a stále máte šancu urobiť z výroby s nulovými emisiami uhlíka strategickú konkurenčnú výhodu. Ak budete čakať dlhšie, o opatreniach za vás rozhodne sprísňujúca sa regulácia a časové harmonogramy.

 

Team RPIC RV

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.