Voľby do Európskeho parlamentu 2024

„V nasledujúcom texte sa dozviete základné informácie o voľbách a spôsobe hlasovania, najdôležitejšie je vedieť, že každý volič si vyberie len jednu kandidátnu listinu a môže udeliť (krúžkovať) maximálne 2 kandidátov, ktorým udelí preferenčný hlas.“

 

8. júna 2024 si budeme voliť 15 poslaneckých mandantov vo voľbách do Európskeho parlamentu!

 

Základné informácie:

 

Pokiaľ ide o spôsob hlasovania, každý volič si vyberie len jednu kandidátnu listinu (jednú politickú stranu/koálíciu strán). Niektorým z kandidátov uvedených na zvolenej kandidátnej listine, najviac dvom, zakrúžkovaním ich poradového čísla môže udeliť preferenčný hlas. Týmto spôsobom môžeme ovplyvniť poradie kandidátov.

 

Volič môže hlasovať:

Poslanci sú volení na obdobie 5 rokov.

 

Kto každý ma právo voliť:

  1. štátni občania SR, ktorí majú na území SR trvalý pobyt,
  2. občania iných členských štátov EÚ, ktorí majú na území SR trvalý pobyt,
  3. štátní občania SR, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR a ani na území iného členského štátu.

 

Samotná Ústava SR nám v čl. 2 ods. 1 ustanovuje, že: „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“  Výkon volebného práva možno považovať za jeden zo spôsobov výkonu štátnej moci. Tento článok je potrebné chápať ako vyjadrenie princípu suverenity ľudu (čo znamená odvodenie legitimity štátnych orgánov od ľudu).

 

Samotný článok 30. Ústavy, nám priznáva volebné právo:

„1. Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov.

2. Voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené zákonom.

3. Volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.
4. Občania majú za rovnakých podmienok prístup k voleným a iným verejným funkciám.“

 

Milí Rožňavčania, vidíme sa v sobotu 8. júna 2024!

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.