Európska zelená dohoda

 

Budúcnosť Európy závisí od zdravej planéty. Krajiny EÚ sa zaviazali dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050, a splniť tak svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody.

Európska zelená dohoda je balík politických iniciatív, ktorého účelom je nasmerovať EÚ na cestu zelenej transformácie s konečným cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.

Podporuje transformáciu EÚ na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s moderným a konkurencieschopným hospodárstvom.

Zdôrazňuje sa v nej potreba holistického a medziodvetvového prístupu, v rámci ktorého všetky príslušné oblasti politiky prispievajú ku konečnému cieľu v oblasti klímy. Súčasťou balíka sú iniciatívy týkajúce sa klímy, životného prostredia, energetiky, dopravy, priemyslu, poľnohospodárstva a udržateľného financovania, ktoré sú všetky úzko prepojené.

Komisia prezentovala Európsku zelenú dohodu v decembri 2019 a Európska rada ju vzala na vedomie na svojom decembrovom zasadnutí.

Zmena klímy a zhoršovanie stavu životného prostredia predstavujú existenčnú hrozbu pre Európu a svet. Na zvládnutie týchto hrozieb sa vďaka Európskej zelenej dohode premení EÚ na moderné a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, čím sa podarí zabezpečiť:

 

Európska zelená dohoda je zároveň aj naším záchranným lanom, ktoré nám pomáha dostať sa z pandémie COVID-19. Bude sa financovať z tretiny celkového objemu prostriedkov vo výške 1,8 bilióna EUR investovaných v rámci plánu obnovy NextGenerationEU a zo sedemročného rozpočtu EÚ.

Európska komisia prijala súbor návrhov na zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, a to prispôsobením politík EÚ v oblasti klímy, energetiky, dopravy a zdaňovania.

Viac informácií:

 

Tím RPIC RV

 

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.