POČULI STE UŽ O SKRATKE ESG? ČO TO ZNAMENÁ PRE PODNIKATEĽA?

Klimatická kríza, ako akútny problém dneška sa začína naplno prejavovať, a to nie len vo zmenách v životnom prostredí, ale taktiež v procese kreovania politík, zákonov a opatrení.

Jedným z týchto „opatrení“ je aj zavedenie kritérií ESG, ktoré vyjadrujú prestíž a celkovú životaschopnosť podnikateľa.

Za zmienku stojí aj fakt, že svet okolo nás nie je statický, a teda v zmysle zmien, ktoré máme možnosť vidieť v reálnom čase, sú podnikatelia, ktorí nebudú postupovať v zmysle ESG odsúdení na zánik. Odsúdenie na zánik vyplýva z ekonomickej reality, kedy bude pre podnikateľa neudržateľné vyrovnať sa z neustálym rastom poplatkov za negatívny vplyv na životné prostredie.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné prijať a rozvíjať kritéria ESG.

Skratka ESG v sebe zahŕňa tri oblasti/kritéria, a to environmentálne, sociálne a riadenie – environmental, social and corporate governance.

Environmentálne kritériá zohľadňujú spôsob, akým spoločnosť chráni životné prostredie, vrátane podnikových politík zameraných napríklad na zmenu klímy.

Sociálne kritériá skúmajú, ako spoločnosť riadi vzťahy so zamestnancami, dodávateľmi, zákazníkmi a komunitami, v ktorých pôsobí.

Riadenie sa zaoberá vedením spoločnosti, odmeňovaním vedúcich pracovníkov, auditmi, vnútornými kontrolami a právami akcionárov.

Povinnosti, ktoré vyplývajú z implementácie ESG sú predovšetkým – Plnenie nových legislatívnych povinností, znižovanie spotreby energií a materiálov, zefektívnenie recyklácie a dodržiavanie celkových podmienok udržateľnosti.

Okrem povinností, ESG prináša aj nové možnosti a to najmä možnosti grantov, konkurenčných výhod, zvýšenie prestíže a možnosť zvýšenej kooperácie na Európskych trhoch.

Tento článok je 1. časťou cyklu z oblasti ESG. V blízkej budúcnosti plánujeme ďalšie články v tejto oblasti, kde sa podrobnejšie budeme venovať novým povinnostiam podnikateľov v rámci tejto iniciatívy.

 

Team RPIC RV

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.