Ako začať podnikať

Po analýze a zvážení všetkých ekonomických hľadísk pri rozhodovaní sa, či, kde, za čo, v akom predmete podnikania podnikať, nastupujú právne normy, ktoré normujú činnosť podnikateľa v intenciách vôle štátu.

Vznik podnikateľských subjektov normujú tieto základné právne predpisy:

 1. Individuálny podnikateľ (živnostník) - Zákon o živnostenskom podnikaní č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 2. Obchodné spoločnosti a družstvo - Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.
 3. Iné formy podnikania - Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov.

Podnikateľ pri výkone svojej podnikateľskej aktivity nevyhnutne vstupuje do vzťahov k:

 • Daňovému úradu - hlavne registrovať sa u miestne príslušného správcu dane ako daňový subjekt k dani z príjmu (Zákon o daniach z príjmov) a ďalej postupovať v intenciách ďalších daňových predpisov podľa charakteru podnikateľských aktivít napr. Zákon o DPH, zákony o spotrebných daniach, zákon o cestnej dani a pod.
 • Bankovým inštitúciám - hlavne pri založení účtu, následne pri riešení finančných otázok - úver, osobitné formy platenia (akreditív) a pod. Tieto vzťahy sú predmetom úpravy Obchodného zákonníka v zmluvných vzťahoch: zmluva o zriadení bežného účtu, zmluva o úvere, zmluva o zriadení akreditívu a pod.
 • Sociálnej poisťovni - hlavne registrovať samostatne zárobkovo činnú osobu, prípadne pracovníkov ako platiteľov zdravotného poistenia (Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov)
 • Zdravotnej poisťovni - registrovať samostatne zárobkovo činnú osobu, prípadne zamestnancov ako platiteľov zdravotného poistenia (Zákon o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov)
 • Národnému úradu práce - registrovať samostatne zárobkovo činnú osobu, prípadne zamestnancov ako platiteľov príspevku na poistenie v nezamestnanosti a do garančného fondu (Zákon o zamestnanosti v znení neskorších predpisov)
 • zamestnancom - kde v plnej miere využíva zákonník práce č. 311/2001 Z.Z. v znení neskorších predpisov
 • dodávateľom tovaru, prác, služieb, - tiež podnikateľom, kde zmluvne zabezpečuje dodávky, v týchto prípadoch sa riadi hlavne obchodným zákonníkom a to ustanoveniami o zmluve kúpnej, zmluve o dielo, zmluve o sprostredkovaní, zmluve o obchodnom zastúpení a pod.
 • Odberateľom - zákazníkom, kde je potrebné rozlišovať či odberateľom je fyzická osoba - občan, resp. fyzická, či právnická osoba - podnikateľ. V prípade, že ide o zákazníka občana, využijeme zmluvné typy z občianskeho zákonníka ak o podnikateľa zmluvy zo zákona obchodného
 • Živnostenskému úradu - nielen pri vzniku živnostenského oprávnenia, ale napr. pri zriaďovaní prevádzkárne, zmien, ktoré sa vyskytli pri prevádzkovaní živnosti, napr. ustanovenie zodpovedného zástupcu, zmeny sídla, rozšírenie podnikateľských aktivít a pod.
 • Obecnému, resp. Mestskému úradu - v prípade dane z alkoholu a tabakových výrobkov, colným úradom v prípade exportu a importu, stavebnému úradu, prípadne ďalším orgánom a organizáciám podľa charakteru podnikania.
Podrobnejšie informácie