Ako začať podnikať - fyzická osoba
Pozitívne vymedzenie:

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok, ktoré ustanovuje zákon. Obsah pojmu, "živnosť" nadväzuje na pojem "podnikanie" podľa Obchodného zákonníka, ale živnosť je vymedzená užšie, pretože sa viaže na splnenie podmienok podľa Živnostenského zákona. Je teda časťou podnikateľských aktivít upravených Živnostenským zákonom.

Negatívne vymedzenie:

Živnosťou nie je prevádzkovanie činností vyhradených zákonom štátu alebo právnickej osobe, určenej osobitným predpisom (napr. prevádzkovaní pôšt, zákon o hospodárení s tabakom soľou a liehom atď.), ďalej využívanie výsledkov tvorivej duševnej činnosti chránených osobitnými zákonmi ich pôvodcami vrátane vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady (autorský zákon atď.) a činnosť pri výkone niektorých povolaní napr. lekárov, advokátov, daňových poradcov, znalcov a pod., ako aj výkon ďalších činností napr. činnosť bánk, sporiteľní, poisťovní, poľnohospodárstvo, lesníctvo a pod. Výkon týchto povolaní a činností je upravený osobitnými predpismi.

Podmienky prevádzkovania živností:

 • Všeobecné: (musí spĺňať fyzická aj právnická osoba)
  1. Fyzická osoba musí spĺňať tieto podmienky:
   1. dosiahnutie veku 18 rokov - plnoletosť
   2. spôsobilosť na právne úkony,
   3. bezúhonnosť - ak osoba nie je právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin, ktorý súvisí s podnikaním a predmetom podnikania.
  2. Právnická osoba musí spĺňať tieto podmienky:
   1. musí mať ustanovenú FO alebo osoby ako štatutárny orgán, príp. zodpovedného zástupcu a tieto musia spĺňať rovnaké všeobecné podmienky ako FO.
 • Osobitné:
  1. Fyzická osoba musí mať:
   1. odbornú alebo inú spôsobilosť na výkon danej živnosti, ak ju Živnostenský zákon alebo iný zákon vyžaduje, a táto spôsobilosť sa rozlišuje podľa toho, o aký druh živnosti ide,
   2. osobitnú odbornú spôsobilosť, ktorá sa vyžaduje pri niektorých druhoch živností a ktorá sa preukazuje potrebným osvedčením napr. výučným listom, maturitným diplomom a príslušným dokladom o vykonaní potrebnej dĺžky praxe,
   3. pri koncesovaných živnostiach je osobitnou podmienkou aj spoľahlivosť vo vzťahu k predmetu podnikania a štátne povolenie.
  2. Právnická osoba:
   1. osobitné podmienky musí spĺňať jej zodpovedný zástupca, ktorým je FO ustanovená podnikateľom a ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti.
  Druhy živností:

 • ohlasovacie - pri ohlasovacej živnosti vzniká podnikateľovi právo podnikať dňom ohlásenia živnostenskému úradu, príslušnému podľa bydliska FO alebo sídla PO. Ohlasovanie musí obsahovať určené náležitosti a žiadateľ musí preukázať požadovanú odbornú spôsobilosť podľa druhu živnosti. Ak živnostenský úrad zistí, že ohlásenie spĺňa všetky určené náležitosti, vydá najneskôr do 15 dní živnostenský list, čo však nemá vplyv na vznik práva na prevádzkovanie živnosti už dňom ohlásenia. Živnostenský list je preukazom živnostenského oprávnenia. Ohlasovacie živnosti podľa požiadaviek na odbornú spôsobilosť sú remeselné, viazané, voľné.

  1. remeselné živnosti - sú zaradené do 10 skupín. Pri týchto živnostiach je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť získanú vyučením v odbore (výučným listom, maturitným vysvedčením alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru), požadovanú dobu praxe v danom odbore (3 roky, v niektorých prípadoch menej alebo vykonaním kvalifikačných skúšok).
  2. viazané živnosti - sú zaradené do 5 skupín, ktorými sú napr. výroba kovov a kovových výrobkov, výroba strojov a prístrojov, atď. Podmienkou prevádzkovania je spôsobilosť získaná inak ako pri remeselných živnostiach, resp. osobitná odborná spôsobilosť, a teda aj iný preukaz odbornej spôsobilosti, ktorý je konkrétne stanovený osobitnými predpismi.
  3. voľné živnosti - sú tie, na ktorých prevádzkovanie sa nevyžaduje žiadna odborná spôsobilosť. Môže ich ohlásiť každý, kto spĺňa všeobecné podmienky. Sú nimi najmä sprostredkovanie, maloobchod, veľkoobchod.
 • koncesované živnosti - sú rozdelené do 3 skupín. Sú nimi napríklad nákup a predaj streliva, výroba a vývoj výbušnín, zmenárne, letecké práce, prevádzkovanie pohrebísk, cestná motorová doprava atď. Pri koncesovaných živnostiach sa vyžaduje: osobitná odborná spôsobilosť, ktorý vzhľadom na povahu zákona a spoľahlivosť, ktorá je určitým stupňom morálnej vyspelosti a posudzuje sa vo vzťahu k predmetu podnikania, so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv, práva osôb a verejných záujmov.

  Na prevádzkovanie koncesovanej živnosti je potrebné vydanie koncesie miestne príslušným živnostenským úradom. Na základe žiadosti o koncesiu a po vyjadrení alebo povolení orgánu štátnej správy (ak je podľa zákona potrebné)a ktorým je živnostenský úrad viazaný a po prípadnom vyžiadaní si vyjadrenia aj od iných orgánov (napr. obce alebo policajného zboru) je živnostenský úrad povinný rozhodnúť do 30 dní od podania žiadosti. V prípade splnenia všetkých podmienok vydá živnostenský úrad koncesnú listinu. Až po jej vydaní vzniká podnikateľovi právo na prevádzkovanie koncesovanej živnosti. Preukaz živnostenského oprávnenia je:
  1. živnostenský list osvedčujúci splnenie podmienok ustanovených Živnostenským zákonom na prevádzkovanie ohlasovacích živností, do vydania živnostenského listu je preukazom živnostenského oprávnenie rovnopis ohlásenia s preukázaným doručením,
  2. koncesná listina, ktorou bola udelená koncesia,
  3. výpis zo živnostenského registra.
  Zánik živnostenského oprávnenia môže byť viazaný na:
  1. Určité právne skutočnosti:
   1. smrť podnikateľa, ak v živnosti nepokračuje pozostalý,
   2. zánik právnickej osoby výmazom z obchodného registra,
   3. uplynutie doby, ak bolo živnostenské oprávnenie vydané na dobu určitú a pod.
  2. rozhodnutie živnostenského úradu
   1. živnostenský úrad môže živnostenské oprávnenie svojím rozhodnutím buď zrušiť alebo pozastaviť najmä v prípadoch porušovania podmienok uvedených v Živnostenskom zákone a ak o o podnikateľ požiada.

  3. K pozastaveniu živnostenského oprávnenia môže dôjsť na požiadanie podnikateľa najmenej na 6 mesiacov.
  Živnostenský úrad

  Štátnu správu v oblasti živnostenského podnikania vykonáva Ministerstvo vnútra SR a živnostenské úrady. Pôsobnosť živnostenského úradu v súčasnosti vykonávajú obvodné a krajské úrady.

  Obvodný úrad vykonáva pôsobnosť živnostenského úradu v prvom stupni a vedie evidenciu podnikateľov, ktorým vydal doklady o živnostenskom oprávnení.

  Krajský úrad plní tieto hlavné funkcie:
  1. spolupracuje so Slovenskou živnostenskou komorou,
  2. vedie evidenciu podnikateľov, ktorým boli vydané doklady o živnostenskom oprávnení obvodnými úradmi patriacimi do jeho územnej pôsobnosti,
  3. rozhoduje o uznaní odbornej spôsobilosti,
  4. vydáva doklad o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou.
  Živnostenské úrady vedú evidenciu všetkých živnostenských oprávnení vydaných podnikateľom, ktorí majú živnosť v ich územnej pôsobnosti. Register je vedený podľa druhu živnosti.