Ako začať podnikať - právnická osoba
ZALOŽENIE

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) - 1 - 50 (fyzické osoby - FO i právnické osoby - PO)
(spoločnosť s 1 spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo jediným spoločníkom inej spoločnosti. FO môže byť jediným spoločníkom najviac v 3 spoločnostiach)
 1. základné imanie 200 000,- Sk
 2. vklad spoločníka 30 000,-Sk (minimálne, ak je jeden zakladateľ 200 000,-Sk)
Akciová spoločnosť (a.s.) min. 2 FO alebo 1 PO
 1. základné imanie 1 000 000,- Sk (alebo aspoň 25 000 EUR, ak je menovitá hodnota akcií vyjadrená v EUR)
 2. vklad spoločníka nie je určený (minimálne hodnota akcie)
Verejná Obchodná Spoločnosť (v.o.s.) min. 2
 1. vklad spoločníka podľa spoločenskej zmluvy
Komanditná spoločnosť min. 2 (FO i PO)
 1. podľa spoločenskej zmluvy, najmenej však 10 000,-Sk (komandista)
družstvo min. 5 FO alebo 2 PO
 1. základné imanie 50 000,-Sk
 2. vklad spoločníka podľa prijatých stanov
európske zoskupenie hospodárskych záujmov (EZHZ) min. 2 (FO i PO)
   (ak zoskupenie pozostáva z
 1. 2 PO - musia mať centrálnu administratívu v rôznych členských štátoch
 2. 2 FO - musia svoju hlavnú činnosť vykonávať v rôznych členských štátoch
 3. 1 PO + 1 FO - prvá má centrálnu administratívu v jednom členskom štáte a druhá vykonáva svoju hlavnú činnosť v inom členskom štáte)
európska spoločnosť (SE) štyri spôsoby založenia:
 1. zlúčením alebo splynutím min. 2 a.s., z ktorých aspoň dve majú svoje sídla v aspoň dvoch členských štátoch
 2. holding - min. 2 spoločnosti (a.s. aj s.r.o.) sú z rôznych členských štátov
 3. založenie dcérskej SE - upísaním akcií obchodných spoločností vykonávajúcich podnikanie, resp. majúcich sídlo v rôznych členských štátoch
 4. premena existujúcej a.s. majúcej sídlo alebo podnikajúcej na území Európskeho spoločenstva na SE, pričom podmienkou je, že má aspoň 2 roky dcérsku spoločnosť v inom štáte ako v tom, kde má svoje registrované sídlo
 5. základné imanie 120 000,- EUR (musí byť rozdelené na akcie a vyjadrené v EUR)

Založenie spoločnosti

 • zakladateľskou listinou - ak jeden zakladateľ zakladá
  1. spoločnosť s ručením obmedzeným (zakladateľská listina musí byť podpísaná a pravosť podpisu osvedčená);
  2. akciovú spoločnosť (zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone); súčasťou listiny sú stanovy;
 • spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi / spoločníkmi (spol. s r.o., v.o.s., komanditná spoločnosť) s úradne overenými podpismi všetkých zakladateľov / spoločníkov (spoločenskú zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec - plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zmluve),

 • zakladateľskou zmluvou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone (ak sa zakladá akciová spoločnosť); súčasťou zmluvy sú stanovy
  Zápis do obchodného registra (OR) - vznik spoločnosti
  1. povinne sa do OR zapisujú obchodné spoločnosti; družstvá; iné právnické osoby, ak tak ustanoví osobitný zákon; právnické osoby založené podľa práva Európskeho spoločenstva; podniky a organizačné zložky podnikov zahraničných osôb; odštepné závody a iné organizačné zložky podnikov, ak tak ustanoví osobitný zákon; fyzické osoby s trvalým pobytom na území SR na vlastnú žiadosť alebo ak tak ustanoví osobitný zákon (tzv. zapísaná osoba),
  2. návrh na zápis sa musí podať do 90 dní od založenia spoločnosti alebo od doručenia listiny, ktorou sa preukazuje živnostenské alebo iné podnikateľské oprávnenie
  3. kapitál zložený pred podaním návrhu na zápis do OR:
   1. spoločnosť s ručením obmedzeným
   2. min. 30 % každý peňažný vklad + nepeňažné vklady (hodnota sa určí znaleckým posudkom) = aspoň 100 000,- (spoločník je povinný splatiť vklad najneskôr do 5 rokov od vzniku spoločnosti alebo od jeho vstupu do spoločnosti alebo od prevzatia záväzku na nový vklad)
   3. ak spoločnosť založil 1 zakladateľ, môže sa zapísať do OR, len keď je v plnej výške splatené jej základné imanie
   4. akciová spoločnosť pred vznikom musí byť upísaná celá hodnota základného imania a splatených min. 30 % z peňažných vkladov
   5. družstvo min. 50 % zapisovaného základného imania

  Listiny potrebné k prvému zápisu do obchodného registra (OR)
  1. spoločnosť s ručením obmedzeným
   1. návrh na zápis do OR (podávajú ako navrhovatelia a podpisujú všetci konatelia, opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina (2x) * stanovy, ak boli prijaté (2x)
   3. ak spoločnosť založila jediná fyzická osoba, písomné vyhlásenie zakladateľa, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako dvoch spol. s r.o.
   4. ak spoločnosť založila jedna spol. s r.o., písomné vyhlásenie zakladateľa, že spol. s r.o., ktorá je zakladateľom, má viac spoločníkov
   5. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x)
   6. písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi (2x)
   7. ak sa do spoločnosti vložil nepeňažný vklad, znalecký posudok, ktorým sa preukazuje, že hodnota nepeňažného vkladu zodpovedá hodnote prevzatého záväzku na vklad do majetku spoločnosti (2x)

  2. akciová spoločnosť
   1. návrh na zápis do OR (podáva ako navrhovateľ predstavenstvo a podpisujú všetci členovia predstavenstva; opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina (2x)
   3. stanovy (2x)
   4. rozhodnutie dozornej rady o voľbe predstavenstva
   5. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x)
   6. písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými spoločníkmi (2x)
   7. znalecký posudok o zodpovedajúcej hodnote nepeňažného vkladu (2x)
   8. iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov
   9. ak sa a.s. zakladá na základe výzvy na upisovanie akcií, prikladá sa ďalej výzva na upisovanie akcií v uverejnenom znení s dokladom o jej uverejnení, listina upisovateľov a notárska zápisnica z konania ustanovujúceho valného zhromaždenia (2x)

  3. verejná obchodná spoločnosť
   1. návrh na zápis do OR (podávajú ako navrhovatelia a podpisujú všetci spoločníci; opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. spoločenská zmluva (2x)
   3. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x)

  4. komanditná spoločnosť
   1. návrh na zápis do OR (podávajú ako navrhovatelia a podpisujú všetci spoločníci; vzor je uvedený v prílohe č. 5 vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z.z. v znení vyhlášky č. 563/2004 Z.z.)? opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. spoločenská zmluva (2x)
   3. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x)
   4. písomné vyhlásenie správcu vkladu o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými komanditistami, ak bol vklad alebo časť vkladu splatená pred zápisom spoločnosti do OR (2x)

  5. družstvo
   1. návrh na zápis do OR (podáva ako navrhovateľ predstavenstvo a podpisujú všetci členovia predstavenstva; opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. notárska zápisnica o ustanovujúcej schôdzi družstva podpísaná všetkými členmi predstavenstva (2x)
   3. stanovy družstva (2x)
   4. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x)
   5. doklad preukazujúci splatenie určitej časti zapisovaného základného imania (2x)

  6. európske zoskupenie hospodárskych záujmov
   1. návrh na zápis do OR (podávajú ako navrhovatelia a podpisujú všetci konatelia opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. zakladateľská zmluva (2x)
   3. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x)

  7. európska spoločnosť
   1. návrh na zápis do OR (podávajú ako navrhovatelia a podpisujú všetci členovia správnej rady/predstavenstva; opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. listiny podľa spôsobu založenia spoločnosti)

  8. podnik zahraničnej osoby a organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
   1. návrh na zápis do OR podaný zahraničnou osobou, opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom, priloží písomné plnomocenstvo s úradne overeným podpisom
   2. zakladateľský dokument zahraničnej osoby (2x)
   3. stanovy zahraničnej osoby, ak boli prijaté (2x)
   4. rozhodnutie zahraničnej osoby o zriadení podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby na území SR
   5. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x)
   6. osvedčenie o zápise zahraničnej osoby do OR alebo inej evidencie, ktoré obsahuje číslo zápisu, ak právo štátu, ktorým sa zahraničná osoba spravuje, ustanovuje povinnosť zápisu zahraničnej osoby do obchodného registra alebo inej evidencie (2x)
   7. iné listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov (2x)

  9. iná právnická osoba, ktorá sa do obchodného registra zapisuje podľa osobitného zákona
   1. návrh na zápis do OR, opatrí sa kolkovou známkou alebo sa k nemu priloží doklad osvedčujúci zaplatenie súdneho poplatku
   2. zakladateľský dokument a stanovy, ak sa vyhotovujú (2x)
   3. listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do OR zapísať ako predmet podnikania (2x), to neplatí, ak sa na vykonávanie tejto činnosti oprávnenie nevyžaduje alebo ak predmet podnikania ustanovuje osobitný zákon
   4. iná listina ustanovená osobitným zákonom, ktorý upravuje právne postavenie tejto právnickej osoby