Organizačná štruktúra
Organizačná štruktúra RPIC Rožňava vychádza z reálnych potrieb efektívnej činnosti zabezpečenia štandardných služieb pre cieľovú skupinu klientov – malých a stredných podnikateľov. V RPIC Rožňava pracujú traja interní pracovníci. Centrum spolupracuje približne s piatimi až desiatimi stálymi externými pracovníkmi. Pre zabezpečovanie efektívneho fungovania centra niektoré interné funkcie sú vhodne kumulované, tak aby všetky úseky dostatočne zabezpečovali služby pre cieľové skupiny klientov.


Organizačná štruktúra