O nás

Štatút RPIC

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava (v skratke RPIC Rožňava), ako združenie právnických osôb a zároveň nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja v regióne Rožňavy, demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.

RPIC Rožňava bolo založené s podporou Mesta Rožňava a Cassovia BIC s.r.o. Košice s cieľom prispievať k rozvoju podnikateľských aktivít v meste Rožňava a v jeho regióne. Súhlas na členstvo Mesta Rožňava v združení bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 78/2001 dňa 24.4.2001. Následne bolo RPIC založené zakladateľskou zmluvou vyššie menovaných subjektov 10. mája 2001 a zároveň boli zakladajúci členmi združenia prijaté Stanovy RPIC.

Vlastná činnosť RPIC Rožňava bola zahájená realizáciou projektu „Výstavba Podnikateľského inkubátora v Rožňave“ v januári 2003, ale svoju praktickú činnosť v oblasti poskytovania poradenstva a služieb pre malých a stredných podnikateľov (MSP) činnosť zahájilo až v septembri 2003.

Zhromaždenie členov, ako hlavný orgán Združenia právnických osôb RPIC Rožňava, je tvorené nasledovnými subjektami:

  • Mesto Rožňava
  • Cassovia BIC s.r.o. Košice

Rada riaditeľov, Správna rada (SR), RPIC Rožňava je tvorená zástupcami jej členov a jej súčasné zloženie je:

  • Ing. Vladimír Chlebo CSc. – predseda
  • Michal Domik – člen
  • Ing. Ivan Pezlár – člen (riaditeľ)

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra RPIC Rožňava vychádza z reálnych potrieb efektívnej činnosti zabezpečenia štandardných služieb pre cieľovú skupinu klientov – malých a stredných podnikateľov. V RPIC Rožňava pracujú traja interní pracovníci. Centrum spolupracuje približne s piatimi až desiatimi stálymi externými pracovníkmi. Pre zabezpečovanie efektívneho fungovania centra niektoré interné funkcie sú vhodne kumulované, tak aby všetky úseky dostatočne zabezpečovali služby pre cieľové skupiny klientov.