Poslanie RPIC Rožňava

Poslanie centra

 • poskytovať poradenstvo a služby pre záujemcov v oblasti zakladania MSP
 • organizovať a poskytovať rekvalifikačné kurzy pre zakladateľov MSP
 • získať, spracovávať a poskytovať informácie z oblasti MSP
 • sprostredkovávať kontakty medzi podnikateľmi a orgánmi verejnej správy, bankovníctva a ďalšími partnermi pôsobiacimi v oblasti MSP v rámci Slovenskej republiky alebo v zahraničí
 • usmerňovať nové podnikateľské aktivity v meste a regióne Rožňavyv súlade s Programom sociálno–ekonomického rozvoja mesta, Programom regionálneho rozvoja okresu Rožňava, ako aj v súlade s Programom sociálno–ekonomického rozvoja Košického samosprávneho kraja
 • poskytovať aj ďalšiu pomoc podporujúcu rozvoj MSP v okrese Rožňava
 • prevádzkovať Podnikateľský inkubátor v meste Rožňava a poskytovať služby začínajúcim podnikateľským subjektom v inkubátore v súvislosti s prenájmom nehnuteľnosti
 • aktívne prispievať k regionálnemu rozvoju okresu Rožňava a to najmä vypracovávaním, posudzovaním, riadením a vyhodnocovaním projektov regionálneho rozvoja. V týchto oblastiach poskytovať pre predkladateľov projektov regionálneho rozvoja poradenstvo, technickú a materiálnu pomoc

Prínosy centra

 • vytváranie nových pracovných príležitostí, ochrana existujúcich pracovných miest, znižovanie nezamestnanosti
 • zdokonaľovanie celkovej kvality malých a stredných podnikov z pohľadu stupňa inovatívnosti a zavádzania nových technológií, s konečným efektom zvyšovania konkurencieschopnosti týchto podnikov – podpora transferu nových technológií v prospech regionálnych aktivít
 • zmeny v priemyselnej štruktúre a službách v regióne
 • zdokonalenie a vyššia efektívnosť malých a stredných podnikov vo vzťahu k zahraničnému obchodu a obchodným partnerom
 • aktívne vplývanie na priemyselnú štruktúru, obchod a služby v zhode s regionálnou politikou a špeciálnymi podmienkami využitia zdrojov regiónu

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.