Digitálne vouchery

 

„Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery“

Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti oznamil, že v rámci Investície 2 Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk – digitálne vouchery.

Cieľom výzvy je mobilizovať účasť súkromného sektora na výskume, vývoji a inováciách a zvýšiť podiel inovačných podnikov, ale aj uľahčiť prenos znalostí, technológií a inovácií a posilniť spoluprácu s podnikateľským sektorom. Podpora poskytovaná v rámci výzvy bude zameraná na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v konkrétnych oblastiach digitalizácie.

Podmienky výzvy:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka, t. j.:

·      osoby zapísané v Obchodnom registri,

·      osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnenými v tejto výzve sú aktivity zamerané na individualizované riešenia pre podniky (predmetom podpory je vypracovanie návrhu individualizovaného riešenia, nie však jeho samotná realizácia) v nasledovných oblastiach digitalizácie: kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, automatizácia a digitálne procesy, cloudové technológie, optimalizácia interných procesov, dáta a analytika, elektronický obchod (e-commerce), digitalizácia priemyslu a výroby, digitalizácia financií, digitalizácia internetu vecí (IoT).

Pre oprávnené aktivity je akceptovaný výstup vo forme návrhu individualizovaného riešenia digitalizácie podniku popísaného formou štúdie, analýzy, návrhu postupov alebo procesov digitalizácie, a pod.

Z hľadiska obsahovej stránky projektu, projekt musí spĺňať nasledovné kritériá:

– navrhované realizované činnosti sú prínosné a jednoznačne dôjde k vyriešeniu zadania/problému/požiadavky súvisiaceho s digitalizáciou podniku žiadateľa,

– žiadateľ má po realizácii návrhu riešenia popísaného v projekte zrejmý potenciál zvýšiť svoju konkurencieschopnosť prostredníctvom digitalizácie podniku.

Od kedy je možné podať žiadosť? 14.8.2023

Do kedy? 31.12.2025

Výška grantu: 5000 – 15 000 € (kofinancovanie: 15 %)

Formulár žiadosti nájdete tu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu: selecka@rpicrv.sk!

Pre viac informácií:

·      VAIA – Výzva: Digitálne vouchery

·      Plné znenie výzvy

Tím RPIC RV

Tieto stránky používajú súbory cookies, aby ste získali čo najlepší zážitok z ich prezerania.